Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Położenie Puszczy Niepołomickiej w widłach Wisły i Raby, w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji krakowskiej i kombinatu hutniczo – metalurgicznego powoduje szczególne zwrócenie uwagi na wodochronne, klimatochronne i rekreacyjne funkcje lasu.

Całość lasów Nadleśnictwa została zaliczona do lasów rezerwatowych i ochronnych.
1. Rezerwaty przyrody - 94,43 ha

2. Lasy ochronne na powierzchni leśnej - 9991,53 ha, są to :

  • lasy wodochronne  - 6 143,71 ha
  • lasy stanowiące drzewostany nasienne -  82,66 ha
  • lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej - 68,81 ha
  • lasy o szczególnym znaczeniu dla obronności - 280,82 ha
  • lasy położone do 10 km od granic administracyjnych miast liczących powyżej    50 tyś. mieszkańców – 3 035,88 ha

     Z uwagi na zanieczyszczenia przemysłowe całość powierzchni Nadleśnictwa zaliczono do I strefy uszkodzeń przemysłowych (słabych uszkodzeń).
W ostatnich latach obserwuje się tendencję w kierunku poprawy stanu zdrowotnego lasu. Istotny wpływ na stan sanitarny lasu w warunkach Nadleśnictwa mają szkody abiotyczne powodowane przede wszystkim przez silne wiatry oraz obfite opady śniegu. Z czynników biotycznych największe zagrożenie stanowią choroby grzybowe zwłaszcza w szkółkach, oraz szkodniki owadzie w drzewostanach. Ze szkodników pierwotnych istotne znaczenie ma zwójka zieloneczka i osnuja gwiaździsta, ze szkodników wtórnych cetyniec i mniejszym stopniu przypłaszczek granatek.

W ostatnich latach uaktywniło się ognisko występowania osnui gwiaździstej w leśnictwie Hysne. W uprawach największe zagrożenie jest ze strony szeliniaka sosnowca. W celu ograniczenia szkód biotycznych Nadleśnictwo podejmuje działania profilaktyczne i zwalczające.