Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Budynek administracyjno-biurowy Nadleśnictwa Niepołomice znajduje się przy ul. Myśliwskiej 41, 32-005 Niepołomice.

Wejście główne do siedziby znajduje się od strony ul. Myśliwskiej, bezpośrednio z poziomu drogi biegnącej wzdłuż budynku, konieczne jest przejście furtką lub bramą a następnie wejście na chodnik wyniesiony nad poziom drogi. Chodnik prowadzi wzdłuż budynku do schodów posiadających 10 stopni prowadzących do wejścia.

Pojazdy parkowane są przed budynkiem przy ul. Myśliwskiej oraz  od strony podwórza na parkingu wewnętrznym. Na placu parkingowym wewnętrznym jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przy wyznaczonym miejscu na ścianie budynku znajduję się przycisk umożliwiający połączenie z sekretariatem. Budynek nie posiada pochylni ani windy dla wózków osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna może zostać obsłużona przez odpowiedniego pracownika w budynku Izby Leśnej przylegającego bezpośrednio do wewnętrznego placu parkingowego Nadleśnictwa.

Izba leśna posiada jedną kondygnację z wejściem bezpośrednio z placu parkingowego przy Nadleśnictwie, Wejście posiada pochylnie dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, pochylnia ma wysokość jednego stopnia. W budynku wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie, znajduje się również toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Administracyjny Nadleśnictwa Niepołomice posiada biura zlokalizowane na parterze i piętrze budynku. Dostępna jest jedna klatka schodowa. Budynek nie posiada windy. Korytarze na parterze i na piętrze przebiegają na jednym poziomie przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Na parterze w holu głównym znajduje się toaleta. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim, wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 12 281-15-66, +48 12 281-28-12 lub e-mailowo na adres niepolomice@krakow.lasy.gov.pl.