Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo w Polsce, w szczególności w Puszczy Niepołomickiej, ma bardzo bogatą historię oraz tradycję, jako że Puszcza była łowiskiem polskich królów, w czasach gdy stolicą państwa był Kraków.

Nadleśnictwo Niepołomice prowadzi gospodarkę łowiecką w oparciu o Ustawę z dnia 13 października 1995r. - Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033) i akty wykonawcze wydane na jej podstawie. Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę łowiecką  w ramach funkcjonowania Ośrodku Hodowli Zwierzyny (OHZ), w obwodzie łowieckim nr 70 wyłączonym z wydzierżawienia, o powierzchni 19775,67 ha. Nadleśnictwo nadzoruje również prowadzenie gospodarki łowieckiej w obwodach łowieckich dzierżawionych przez następujące Koła Łowieckie:

  • Koło łowieckie „ Podwawelskie”,
  • Koło łowickie  „Wabik” ,
  • Koło łowieckie  „Żubr”.

Gospodarowanie populacjami zwierzyny odbywa się na podstawie opracowanego i zatwierdzonego rocznego planu łowieckiego zawierającego m.in. projekt zabiegów hodowlanych i ochronnych oraz przewidywane wielkości pozyskania i wsiedleń zwierzyny. Roczny plan łowiecki realizowany jest od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku.

Głównymi gatunkami łownymi w OHZ Nadleśnictwa  Niepołomice są: jeleń, sarna, dzik. Na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny organizowane są polowania indywidualne i zbiorowe dla myśliwych członków PZŁ oraz myśliwych zagranicznych.

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie to nie tylko polowania, ale również realizacja zadań,  których celem jest:

  1. ochrona różnorodności i właściwe gospodarowanie populacjami  zwierząt łownych;
  2. ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;
  3. uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;
  4. spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.