Lista aktualności Lista aktualności

Zakup lasów i gruntów do zalesień

Las i grunt

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie są zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Właścicieli gruntów zainteresowani zbyciem nieruchomości prosimy o złożenie stosownego wniosku. Dla ułatwienia udostępniamy poniżej do pobrania proponowany wzór takiego wniosku z minimum informacji, które na tym etapie są nam potrzebne.

Na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy sprawdź w zasięgu administracyjnym którego Nadleśnictwa leży Twoja nieruchomość.

W dalszej kolejności właściwe terytorialnie nadleśnictwo rozpatruje wniosek analizując formalnoprawne aspekty możliwości nabycia gruntu. Oceniamy też celowość nabycia nieruchomości w kontekście przydatności gruntu dla prowadzenia gospodarki leśnej. Powyższą ocenę wykonamy w oparciu o dane z wniosku.
Stan własności nieruchomości, jej obciążenia i inne dane ocenimy wg danych zawartych w Elektronicznej Księdze Wieczystej na https://ekw.ms.gov.pl. Upewnij się, że dane tam przedstawione są aktualne.

Jeśli zajdzie taka potrzeba poprosimy właściciela o uzupełnienie dokumentacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku do dalszego procedowania potrzebne będą:
a)    aktualny wypis z ewidencji gruntów,
b)    aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej,
c)    aktualne zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
d)    złożenie oświadczenia o pokryciu kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w razie wycofania się zbywcy z transakcji po zleceniu tej wyceny przez nadleśnictwo.

Nabycie nieruchomości może dojść do skutku po uzyskaniu przez nadleśniczego stosownej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

W dalszej kolejności nadleśnictwo zleca wycenę nieruchomości – cena nabycia nie może być wyższa niż wartość wynikająca z wyceny.

Po uzgodnieniu ceny sprzedaży następuje finalizacja transakcji u notariusza.

Osoby zainteresowane sprzedażą lasu zapraszamy do kontaktu z nadleśnictwami.