Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Niepołomice

Lasy Nadleśnictwa Niepołomice zajmują aż 11 tys. hektarów!

Lasy Nadleśnictwa tworzą dwa zasadnicze kompleksy:

  • kompleks główny z przewagą siedlisk borowych o powierzchni 8 906 ha, położony na południe od rzeki Drwinki;
  • kompleks liściasty, zajmujący powierzchnię 2 018 ha, położony wzdłuż Wisły.

W Puszczy występują wszystkie lasotwórcze gatunki drzew. Dominuje sosna zwyczajna (51%), znaczący udział mają również dąb i olsza (odpowiednio 19% i 11%). Lokalizacja Puszczy na ciepłym i żyznym fragmencie Podkarpacia oraz na kolejnych terasach pradoliny Wisły skutkuje dużym bogactwem przyrodniczym i wielką różnorodnością siedlisk: od łęgów zalewanych w trakcie wylewów na terasie dolnej, przez siedliska wilgotne i świeże, do zwydmionych piasków terasy górnej.