Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Cenne lasy

Lasy HCVF to lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Obowiązek wyznaczenia takich lasów wynika z posiadanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council), który potwierdza, iż w lasach RDLP w Krakowie produkcja i pozyskiwanie drewna odbywa się przy jednoczesnym zachowaniu tych lasów żywotności oraz bogactwa bioróżnorodności.

 

Na terenach Nadleśnictwa Niepołomice w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych zidentyfikowano lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Identyfikacji obszarów stanowiących lasy HCVF dokonano na podstawie „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" dla poszczególnych kategorii:

 

HCVF 1. -  Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
HCVF 1.1. - Obszary chronione
HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące,
HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
HCVF 4.1. - Lasy wodochronne
HCVF 4.2. - Lasy glebochronne

HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

 

Leśnicy co rok dokonują przeglądu stanu tych lasów.

Prowadzony przez leśniczych monitoring wykazuje na to, czy stan lasów o szczególnych walorach przyrodniczych nie pogorszył się, czy nie zaistniały zjawiska mogące w istotny sposób wpłynąć na cel i przedmiot ochrony.

Wyniki rocznego monitoringu drzewostanów HCVF w nadleśnictwie dostępne są w załączniku poniżej.

 

INFORMACJA O WYNIKU MONITORINGU

 

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że uwagi oraz własne propozycje dotyczące tworzenia nowych obszarów HCVF, a także opinie dotyczące wyznaczonych obszarów można zgłaszać do Nadleśnictwa Niepołomice na adres   niepolomice@krakow.lasy.gov.pl

 

Rozmieszczenie ekosystemów reprezentatywnych oraz lasów HCVF prezentują załączone poniżej mapy.

Nazwy plików – map:

  • HCVF 1.1.a - Lasy w rezerwatach przyrody;
  • HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków;
  • HCVF 2. - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej;
  • HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy;
  • HCVF 4.1. - Lasy wodochronne;
  • HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności;